mandag 17. juni 2024

 Referat fra Årsmøte i Laenga Vann og Avløpslag SA 15. juni 2024


Dagsorden: 

1. Åpning 
2. Fortegnelse over fremmøtte medlemmer 
3. Valg av møteleder 
4. Godkjenning av innkalling 
5. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
6. Årsmelding og regnskap 2023 
7. Valg av styreleder og styremedlemmer 
8. Valg av revisor 
9. Orientering om status og videre aktiviteter 

1. Møtet ble åpnet av styreleder Rune Pedersen. 

2. Antall fremmøtte medlemmer var 23. Det var kommet 2 stemmefullmakter. 

3. Som møteleder ble valgt Rune Pedersen. 

4. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

5. Følgende ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder: Stein Brynildsen og Robert Salomon 

6. Årsberetningen og regnskapet ble gjennomgått av styreleder og godkjent. Vannlaget har pr 31.12.2023 en samlet finansiell reserve på kr 670.490. 

7. Valg av styreleder og styremedlemmer Følgende styre ble valgt: Styreleder: Rune Pedersen Styremedlemmer: Øivind Sogn og Tom Pedersen Varamedlemmer: Stein Brynildsen og Petter N. Andersen Regnskap: Jonas Olastuen-Heier 

8. Valg av revisor: Petter Brevik valgt

9. Orientering om status og aktiviteter. 
Styreleder orienterte om aktivitetene gjennom året. Serviceavtalen for avløpspumpen med firma Pentex AS består. Styret informerte om at kostnader ved service og drift av avløpspumpen dekkes av en serviceavgift fra de som er påkoplet denne. Videre orienterte styret om at det er en fremtidig risiko for kostnader i fbm eventuelle pålegg fra Hvaler Kommune om oppgradering av kummer iht dagens krav. Det ble tatt opp behov for nødvendig tildekning av ledningsnettet rundt på feltet og til hver enkelt hytteeier. Hver enkelt hytteeier er ansvarlig for nødvendig tildekning av privat ledningsnett fra tilkoblingspunkt på fellesledning og frem til hytten. Styret vil vurdere og komme tilbake om det skal arrangeres dugnad for å dekke over fellesledninger der det er behov. Medlemmer oppfordres til å se over både private og fellesledninger og evt melde inn til styreleder der man ser ledninger som ligger synlig. Side 2 av 1 Styret ønsker også at alle skal merke sine stoppekraner med navn og om kranen skal være stengt eller åpen i vinterhalvåret. Dette vil gjøre arbeidet til styret enklere ift den rapporteringsplikt styret har ovenfor Hvaler Kommune. Det ble vurdert at styret skal lage skilt til alle medlemmer, slik at de blir like for alle hytter.

Styret orienterte om at det i vinterhalvåret/våren 2024 at noen har kastet våtservietter i avløpet i det segmentet som er tilknyttet avløpspumpen. Dette har medført at vannlaget har møtte gjøre en stor reparasjon av disse pumpene, som syntes helt unødvendig. Alle henstilles til å informere om dette til brukere og til de man leier ut til. Denne oppfordring gjelder også alle andre, da også Kommunen sliter når man kaster ting som i utgangspunktet skal i restavfall i avløpet. Styret vil lage et hyggelig infoskilt hvor alle hytteeiere blir pålagt å henge skiltet opp synlig ved toalettet. Det er pr. dato 47 medlemmer i laget.