søndag 1. september 2019

DUGNADSDAG 28. september


Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2019.
Dugnadsdag; 28. september kl 10.00


På generalforsamling og påfølgende aksjonærmøte for Laenga Hyttegrend AS 22. juni 2019 ble det fremlagt et forslag til utvikling av kulturlandskapet på Laenga. Forslaget ble debattert og fikk en bred oppslutning.
Den etablerte arbeidsgruppa gjennomførte i sommer en merking av trær som foreslås tatt ned. Mange har gitt positiv tilbakemelding på den foreslåtte felling av mange lange trær i hovedsak på åsen på vestsiden av innkjøringsvegen og parkeringsplassen på Laenga, men det har også fremkommet betenkeligheter over at inngrepet blir omfattende. Den beste måten å avklare dette på er at de som har andre forslag møter opp på dugnaden og kommuniserer direkte med arbeidslaget som gjennomfører arbeidet.
Arbeidet tenkes gjennomført med å organisere 4 arbeidslag som starter på forskjellige steder. Antakelig starter et opp helt mot nord, v hyttene til Vandeskog og Heuch, mens det motsatt starter et lag ved hyttene til Pentex/Holmskog og Thomsen. Et par lag arbeider ut fra søppelcontainer, eventuelt også på østsiden av vegen.

Vi har pekt ut 4 «sagførere» som er ansvarlig for trygg nedtaing av til dels lange trær. I hvert lag tenkes det så et antall personer som tar seg av rydding av nedtatt virke.

Gjennom Svein Grøstad er det bestilt en effektiv fliskutter som vi håper skal ta unna mye av virket. Videre vil det bli brent kvist hvis værforholdene tillater det, i samsvar med kommunens bestemmelser om brenning. (bålforbud 15.april til 15. september i eller i nærheten av skogsmark).

Ellers vil trær, som er høvelige til å sage opp til ved, bli kuttet opp i lengder på om lag 1 meter og lagt i hauger til fri avhenting. Ta gjerne med stor bil eller egen varehenger og fyll opp!

Vi ønsker at det skal være en god sosial pause midt på dagen! Laenga Hyttegrend velforening har gitt et positivt tilsagn om bidrag til dugnaden med midler til innkjøp av litt mat og drikke samt til innleie av maskinell kraft. Det er likevel en målsetting at dugnadene skal være selvbærende økonomisk gjennom at hytteeiere som av forskjellige grunner ikke kan delta på dugnaden - det være seg andre gjøremål eller lang reise - gir et økonomisk bidrag.  Vi oppfordrer således hytteeiere som ikke kan delta på dugnadsdagen til å sende et frivillig bidrag, forslagsvis kr 500, til Laenga Velforening merket «Kulturlandskap» for på den måten medvirke til gjennomføringen. Det vil bli ført et eget prosjektregnskap for arbeidet i Kulturlandskapsgruppa.

Betaling for de som ikke er med
Kontonr: 1040.27.09532
Kontoeier: Laenga Hyttegrend Velforening
Merk betalingen med "Kulturlandskap"


Vi håper mange vil delta på denne første dugnaden hvor målsettingen er å gjenskape noe av det gamle kulturlandskapet på Laenga. Arbeidsgruppa skal gjøre sitt beste for at alle som møter fram lørdag 28. september kl 10.00 opplever at de får meningsfylte oppgaver, samtidig som vi er innforstått med at det nok i starten kan bli noe prøving og feiling for å finne en god organisering av felles dugnader.

For å få en viss oversikt over deltakelsen vil vi gjerne at det sendes en tilbakemelding til florin.maehlum@gmail.com, Alternativt en sms eller telefon til 918 25 095.


Arbeidsgruppa for utvikling av kulturlandskapet på Laenga hyttegrend
                                                           Etablert 30. juni 2019
Navn
Gnr/bnr/pnr
Telefon
E-post
Leder:
Mæhlum, Jan Erik

49/2/204

9182 5095
Andersen, Petter Nicolai
49/2/200
9112 8626
Brynildsen, Stein
49/2/192
9519 3936
Heuch, Halvor
49/2/140
9082 4178
Flaatten, Geir
49/2/219
9498 9422
Kjelås, Hans Petter
49/2/199
9595 9000
Kothe-Næss, Erik
49/2/151 
95969463
Maagaard, Truls Ola
49/2/226
9249 4991
Sogn, Øivind
49/2/249
9575 8820

Jan Erik Mæhlum