søndag 1. september 2019

DUGNADSDAG 28. september


Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2019.
Dugnadsdag; 28. september kl 10.00


På generalforsamling og påfølgende aksjonærmøte for Laenga Hyttegrend AS 22. juni 2019 ble det fremlagt et forslag til utvikling av kulturlandskapet på Laenga. Forslaget ble debattert og fikk en bred oppslutning.
Den etablerte arbeidsgruppa gjennomførte i sommer en merking av trær som foreslås tatt ned. Mange har gitt positiv tilbakemelding på den foreslåtte felling av mange lange trær i hovedsak på åsen på vestsiden av innkjøringsvegen og parkeringsplassen på Laenga, men det har også fremkommet betenkeligheter over at inngrepet blir omfattende. Den beste måten å avklare dette på er at de som har andre forslag møter opp på dugnaden og kommuniserer direkte med arbeidslaget som gjennomfører arbeidet.
Arbeidet tenkes gjennomført med å organisere 4 arbeidslag som starter på forskjellige steder. Antakelig starter et opp helt mot nord, v hyttene til Vandeskog og Heuch, mens det motsatt starter et lag ved hyttene til Pentex/Holmskog og Thomsen. Et par lag arbeider ut fra søppelcontainer, eventuelt også på østsiden av vegen.

Vi har pekt ut 4 «sagførere» som er ansvarlig for trygg nedtaing av til dels lange trær. I hvert lag tenkes det så et antall personer som tar seg av rydding av nedtatt virke.

Gjennom Svein Grøstad er det bestilt en effektiv fliskutter som vi håper skal ta unna mye av virket. Videre vil det bli brent kvist hvis værforholdene tillater det, i samsvar med kommunens bestemmelser om brenning. (bålforbud 15.april til 15. september i eller i nærheten av skogsmark).

Ellers vil trær, som er høvelige til å sage opp til ved, bli kuttet opp i lengder på om lag 1 meter og lagt i hauger til fri avhenting. Ta gjerne med stor bil eller egen varehenger og fyll opp!

Vi ønsker at det skal være en god sosial pause midt på dagen! Laenga Hyttegrend velforening har gitt et positivt tilsagn om bidrag til dugnaden med midler til innkjøp av litt mat og drikke samt til innleie av maskinell kraft. Det er likevel en målsetting at dugnadene skal være selvbærende økonomisk gjennom at hytteeiere som av forskjellige grunner ikke kan delta på dugnaden - det være seg andre gjøremål eller lang reise - gir et økonomisk bidrag.  Vi oppfordrer således hytteeiere som ikke kan delta på dugnadsdagen til å sende et frivillig bidrag, forslagsvis kr 500, til Laenga Velforening merket «Kulturlandskap» for på den måten medvirke til gjennomføringen. Det vil bli ført et eget prosjektregnskap for arbeidet i Kulturlandskapsgruppa.

Betaling for de som ikke er med
Kontonr: 1040.27.09532
Kontoeier: Laenga Hyttegrend Velforening
Merk betalingen med "Kulturlandskap"


Vi håper mange vil delta på denne første dugnaden hvor målsettingen er å gjenskape noe av det gamle kulturlandskapet på Laenga. Arbeidsgruppa skal gjøre sitt beste for at alle som møter fram lørdag 28. september kl 10.00 opplever at de får meningsfylte oppgaver, samtidig som vi er innforstått med at det nok i starten kan bli noe prøving og feiling for å finne en god organisering av felles dugnader.

For å få en viss oversikt over deltakelsen vil vi gjerne at det sendes en tilbakemelding til florin.maehlum@gmail.com, Alternativt en sms eller telefon til 918 25 095.


Arbeidsgruppa for utvikling av kulturlandskapet på Laenga hyttegrend
                                                           Etablert 30. juni 2019
Navn
Gnr/bnr/pnr
Telefon
E-post
Leder:
Mæhlum, Jan Erik

49/2/204

9182 5095
Andersen, Petter Nicolai
49/2/200
9112 8626
Brynildsen, Stein
49/2/192
9519 3936
Heuch, Halvor
49/2/140
9082 4178
Flaatten, Geir
49/2/219
9498 9422
Kjelås, Hans Petter
49/2/199
9595 9000
Kothe-Næss, Erik
49/2/151 
95969463
Maagaard, Truls Ola
49/2/226
9249 4991
Sogn, Øivind
49/2/249
9575 8820

Jan Erik Mæhlum

mandag 22. juli 2019

Laenga Hyttegrend. Utvikling av kulturlandskapet 2019. Første dugnadsdag; 28. september


På generalforsamling og påfølgende aksjonærmøte for Laenga hyttegrend AS 22. juni 2019 ble det fremlagt et forslag til utvikling av kulturlandskapet på Laenga. Forslaget ble debattert og fikk en bred oppslutning.
I etterkant ble det organisert ei arbeidsgruppe som skal ha ansvar for å gjennomføre dugnader hvor hovedmålet er å gjenskape mange av de kvaliteter som kjennetegnet hyttegrenda ved etableringen for 40-50 år siden. Arbeidsgruppa fikk en bred sammensetning med representanter fra alle områdene av Laenga Hyttegrend. Navnene på medlemmene av arbeidsgruppa med mobilnummer og e-postadresser er oppført nedenfor.
De fleste av medlemmene i gruppa møttes søndag 30. juni for en avklaring om hvordan arbeidet skal legges opp, etterfulgt av en befaring på det området med prioritert aktivitet på den første dugnaden som ble fastlagt til
lørdag 28. september kl 10.00.
https://www.tress.com/products/billeder_fra_tress/900pixel/653400.jpg?preset=productdetailHovedområdet for denne dugnaden vil være vest for vegen opp til Laenga og rundt fotballbane/ parkeringsområde. Gjennomføringen av den planlagte rehabiliteringen av kulturlandskapet vil medføre nedtaking av en betydelig mengde trær, småbusker og annen vegetasjon særlig rundt søppelcontaineren. Arbeidsgruppa har merket med            rødt merkebånd  de trær som planlegges tatt ned i forbindelse med dugnaden. Hensikten med merkingen er at de nærliggende hytteeiere skal se hvilke trær som ønskes fjernet for å kunne oppnå et mer luftig kulturlandskap hvor flest mulig hytter etter hvert kan få utsyn mot Oslofjorden.  

Hvis det er nærliggende hytteeiere som ikke er enige i båndmerkingen av trær vil vi at det tas kontakt med undertegnede eller en av deltakerne i arbeidsgruppa slik at det kan bli en dialog om hvordan arbeidet kan gjennomføres. Vi vet at det kan være mange grunner til at trær ønskes beholdt, men arbeidsgruppa vil ha et særlig fokus på at det ikke ensidig vurderes hvilken nytte fjerning av trær vil ha for egen utsikt og avskjerming, men at også alle tenker «kan høye trær bak min hytte være til hinder for andre hytter?».

Under arbeidsgruppas befaring og merking erfarte vi at svært mange hytter har en tett vegetasjon, ofte høye trær, på øst- og sørsiden av hytta, mens det var fullstendig rent mot vest/nordvest der sjøutsikten er. Ut fra et skjermingsperspektiv, hvis vinden er til plage, burde egentlig skogen mot nordvest fått vokse opp, dvs. der det er utsikt mot Oslofjorden? Med andre ord, det er ikke østavinden som er til plage. Det kan i den forbindelse også være riktig å minne om at bygslet areal for hver hytte fra Laenga Hyttegrend AS er definert til 0,5 da., dvs et areal tilsvarende en sirkel med diameter på om lag 12,5 meter målt fra hyttas midtpunkt.  

Båndmerkingen av foreslåtte nedtatte trær vil bli stående fram til dugnaden i september. Arbeidsgruppa ser svært gjerne at hytteeiere igangsetter arbeidet med fjerning av trær rundt egen hytte i forkant av dugnadshelga. Virket som tas ned planlegges i hovedsak å bli kuttet opp til flis som benyttes til å dekke rørledninger og ujevnheter i terrenget. Grovt virke vil vi forsøke å dele opp i håndterlig lengde for fri avhenting til ved. Videre er det aktuelt å legge trevirke ned i kløfter hvor dette ikke er til sjenanse, og det planlegges også brenning av kvisthauger.  Vi håper videre at Fredrikstad E-verk vil ta ned trær nær høyspentlinjer. Det kan nevnes at mye av merkingen er dokumentert med bilder slik at vi skal huske hva som er merket i tilfelle bånd bortkommer.
Det vil komme nærmere informasjon om dugnaden 28. september med organisering av arbeidet.
Arbeidsgruppa for utvikling av kulturlandskapet på Laenga hyttegrend
                                                           Etablert 30. juni 2019
Navn
Gnr/bnr/pnr
Telefon
E-post
Leder:
Mæhlum, Jan Erik

49/2/204

9182 5095
Andersen, Petter Nicolai
49/2/200
9112 8626
Brynildsen, Stein
49/2/192
9519 3936
Heuch, Halvor
49/2/140
9082 4178
Flaatten, Geir
49/2/219
9498 9422
Kjelås, Hans Petter
49/2/199
9595 9000
Kothe-Næss, Erik
49/2/151 
95969463
Maagaard, Truls Ola
49/2/226
9249 4991
Sogn, Øivind
49/2/249
9575 8820

underskrift Jan Erik
Jan Erik Mæhlum

onsdag 29. mai 2019

Laenga hyttegrend. Hvordan ønsker vi at kulturlandskapet skal være


På aksjonærmøtet for Laenga hyttegrend ble det i 2018 nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle utrede muligheten for utvikle kulturlandskapet på Laenga. Utgangspunktet er at hele området vokser igjen; det finnes ikke lenger beitedyr som holder lauvverket nede, ingen driver lenger systematisk vedhogst og generelt er det over hele landet en kraftig gjengroing som slår tydelig inn på Laenga.

Mange husker hvordan kulturlandskapet var når hyttefeltet ble etablert på 1980-tallet, og de ønsker seg tilbake til et åpent terreng med betydelig mindre vegetasjon, hvor mange flere hytter enn nå hadde utsikt/gløtt mot havet, og hvor det var et mer luftig landskap mellom hyttene.  På aksjonærmøtet 22. juni vil arbeidsgruppa legge fram et forslag til hvordan dette arbeidet kan utføres, og vi mottar gjerne innspill fra hytteiere som har synspunkt på hvilke målsettinger som bør settes for arbeidet.

Aller helst ønsker vi bilder som kan illustrere hvordan de ønsker at resultatet kan bli, dvs. gamle foto som viser hvordan landskapet engang var. Send gjerne slik dokumentasjon eller annen illustrasjon til undertegnede så ser vi om dette kan tas inn i planen eller på annen måte fremlegges på aksjonærmøtet. Kanskje ikke like enkelt for alle å få sendt bilder elektronisk, men da er det jo mulig å ta med gamle foto på aksjonærmøtet. 

Jan Erik Mæhlum
Mob 918 25 095

Et par eksempler på dagens gjengroing.

Langs vegen til Laenga, nede ved Olaug Jensen
Nordsiden av fotballbanen :      

Vi har hatt kontakt med Håbutangen Hyttegrend, Asmaløy som gjennom en 10-årsperiode har gjennomført et omfattende arbeid med rydding på fellesområdene. Bjørn Glomsrud er invitert med til aksjonærmøtet til Laenga Hyttegrend for å fortelle hvordan de har organisert arbeidet.